МЕРКИ И АКТОВЕ

В условията на обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в страната, различни държавни органи ежедневно налагат различни противоепидемични мерки, ограничаващи нормалното развитие на обществените отношения.

Все по-трудно е да се ориентираме кои са действащите мерки и с какви актове са наложени.

Тук сме опитали да обобщим за улеснение на всички адвокати достъпната официална информация, която има отношение по тези въпроси.

 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 • 28 април 2020 година - Съдийската колегия на ВСС разреши връчването на съдебни книжа по обичайния ред [вижте повече]

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира мерките за превенция и ограничаване на разпространението на Covid-19 за съдилищата на територията на Република България, като отмени забраната за връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата.

Колегията отмени т. 17 от нейно решение по протокол № 9/15.03.2020 г., изменена с решение по протокол № 13/14.04.2020 г. и измени решение по т. 18 от протокол № 9/15.03.2020 г., изменена с решение по протокол № 13/14.04.2020 г., както следва: „Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата да се извършва по телефон или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред, като се създаде необходимата организация при отчитане на спецификата на съответните органи на съдебната власт и мерките за ограничаване на Covid-19“.

Корекциите целят страните по дела да бъдат информирани, призовани и снабдени със съдебните книжа за заседанията, насрочени в седмиците, непосредствено след отмяната на изънредното положение, което  обезпечава нормалното функциониране на съдилищата.

Съдийската колегия прие да бъдат поканени председателите на апелативните съдилища да представят становища за поетапно нормализиране на работата на съдилищата в срок до 07.05.2020 г., както и да бъде предоставена от председателя на Върховния административен съд - Георги Чолаков, информация за предприетите мерки по отношение на административните съдилища, и същите да бъдат обсъдени на следващото заседание на СК.

Колегията прие за сведение писмо от Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, относно организацията на работа на отделните служби в съда, във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение и сигнализираната от СЗО опасност за общественото здраве поради разпространението на заболяването Covid-19 и писмо от административния ръководител на Софийски районен съд, относно постъпило предложение от Централна кооперативна банка АД за предоставяне разрешение за достъп и работа на служители на банката в сградата на СРС в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

 • 7 април 2020 година - Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие административни решения във връзка с работата на съдилищата в рамките на извънредното положение [вижте повече]

Съдийската колегия на Висшия съдебен отмени т. 5 от свое предходно решение по протокол № 9/15.03.2020 г., според която не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства.

Колегията реши образуването и администрирането на дела да се извършва при спазване на ограниченията по т. 10, т. 11, т. 12, и т. 13, от посоченото решение на колегията и при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в съответния орган на съдебната власт. 

Произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако това е невъзможно, в графика на съдебния състав по дежурство.

Отменя се изречение 2 на т. 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г., според което „Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение“.

При спазване на ограниченията по т. 10, т. 11, т. 12, и т. 13 и при създадена от съответния административен ръководител организация, изготвените и подписани съдебни актове могат да се предават за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодна програма.

При възможност изготвените съдебни актове могат да бъдат публикувани на интернет страниците на съдилищата, като съобщения до страните не се изпращат за времето на извънредното положение.

По висящите дела и новообразуваните дела следва да се предприемат възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на ограниченията по т.т. 10, 11, 12, 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г.

Отсрочените от съдебно заседание производства следва да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение.

 • 31 март 2020 година - Съдийската колегия на ВСС отмени изискването за издаване на свидетелства за съдимост само по електронен път. Съдилищата ще разглеждат и административните дела по глава XV от АПК [вижте повече]

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе обсъждане за организацията на работа на колегията и на органите на съдебната власт в условията на обявеното извънредно положение. Обсъждането е във връзка с прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), приет с решение на Народното събрание на 13.03.2020 г. и решението от 26.03.2020 г. от извънредното работно заседание на Съдийската колегия, свързано с предприемането на мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19.

 

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов докладва постъпилите писма, предложения и сигнали от Висшия адвокатски съвет; адвокати от Софийска адвокатска колегия; председателя на Софийска адвокатска колегия; административния ръководител на Административен съд – Бургас; „ЧЕЗ Електро България“, Български хелзинкски комитет; управителните съвети на сдружения Българска камара за охрана и сигурност, Индустриален клъстър СИГУРНОСТ, Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства, Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана, Национална асоциация на лицата и сдруженията извършващи частно охранителна дейност, Съюз на фирмите за охрана и сигурност и граждани; Електронна национална платформа, както и становището от административните ръководители на Софийски апелативен съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд.

 

След проведените дебати,  Съдийската колегия прие, че към настоящия момент с оглед епидемиологичната обстановка в страната и поради необходимостта от ограничаване достъпа до съдебните сгради, с цел опазване живота и здравето на гражданите, не следва да бъде разширен обхвата на делата, посочени с решения по протокол № 9/15.03.2020 г., по протокол № 10/16.03.2020 г. и от извънредното работно заседание от 26.03.2020 г., с изключение на делата, свързани със защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, по реда на Глава петнадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Съдийската колегия отмени и решението си по т. 9 по Протокол № 9/15.03.2020 г., според която свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, като издаването им следва да бъде съобразено с регламентираното в т. 15 от цитирания протокол, задължение на административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа „едно гише“.

 

Възложено бе на Комисия „Бюджет и финанси“ да изготви предложение относно начините на ползване на полагаемия годишен отпуск от съдиите при режима на извънредно положение.

 • 18 март 2020 година - Прокурорската колегия на ВСС взе решение за определяне на мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата по време на извънредното положение в страната [вижте повече]

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение, във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19), в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., и на основание чл. 16, ал. 1 и чл. 30, ал. 5, т. 5 от Закона за съдебната власт взе решение, с което се определят следните мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата по време на извънредното положение:

 1. Да се съобрази участието на прокурори в съдебни дела за периода от 18 март 2020 г. до прекратяване на извънредното положение съгласно решение на Съдийската колегия от 15.03.2020 г., допълнено с решение на Съдийската колегия от 16.03.2020 г.

 2. Административните ръководители, съобразно спецификата на работата във всяка прокуратура да въведат организация на дейността чрез работа по график или работа от разстояние (дистанционна форма на работа).

 3. Административните ръководители да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, разполагане на работните места на подходящо разстояние и други предпазни мерки съобразно препоръки от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02 2020 г. на министър-председателя на Република България.

 4. Достъпът на прокурори, следователи и съдебни служители в съдебните сгради, се определя със заповед на съответния административен ръководител.

 5. Административните ръководители да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

 6. Препоръчва се призоваването на лица по преписки и досъдебни производства за периода на обявеното извънредно положение да се извършва по телефон или по електронен път.

 7. Препоръчва се подаването на документи да се извършва по пощата или по електронен път.

 8. Работата на деловодствата с граждани да се ограничи максимално, като информацията за въведената организация да се публикува на сайтовете на прокуратурите.

 9. Справки се извършват САМО по телефоните, обявени на официалните страници на прокуратурите или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

 10. Информацията относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение да се публикува на официалните електронни страници на съответните прокуратури.

 

Горепосочените мерки влизат в сила от вземане на решението на Прокурорската колегия до прекратяване на извънредното положение.

 • 16 март 2020 година - Съдийската колегия на ВСС допълни и актуализира своето решение, с което бяха определени мерки за превенция на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16.03 до 13.04 2020 г. [вижте повече]

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни и актуализира своето решение, с което бяха определени мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г.. Текстът на актуалните мерки е както следва:

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Мерките по чл.72 и чл. 73 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от НПК.

 

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства;

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал. 6, във връзка с ал. 5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.

 

3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

- Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

4. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.

 

5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.

 

6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

 

7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

 

8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.

 

9. Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

 

10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 и 3.

 

11. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители, и служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради.

 

12. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители, служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт.

 

13. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат съответната организация за това. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

 

14. След отпадане на извънредното положение, ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

 

15. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

 

16. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една съдебна зала.

 

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

 

18. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон или по електронен път.

 

Актуалните мерки на Съдийската колегия на ВСС да се изпратят на всички административни ръководители, на министъра на правосъдието и да бъдат публикувни на интернет страницата на ВСС.

 • Решение от извънредното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. [вижте повече]

По повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., Съдийската колегия на ВСС, на основание чл.16, ал.1 и чл.30, ал.5, т.5 от Закона за съдебната власт

 

Р Е Ш И

1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.

 

2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

 

3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

- Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

 

4. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1, 2 и 3 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.

 

5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.

 

6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

 

7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.

 

8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.

 

9. Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

 

10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 и3.

 

11. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители.

 

12. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт.

 

13. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат съответната организация за това. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

 

14. След отпадане на извънредното положение, ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

15. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

 

16. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една съдебна зала.

 

17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

 

18. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон или по електронен път.

Изпращайте вашите коментари относно предприетите противоепидемичи мерки и приетите нормативни актове за преодоляване негативните последици от разпространението на COVID-19 в Република България на нашата електронна поща.