• Адвокати за адвокатите

Предложение до ВСС

Адвокати за адвокатите отправиха предложение до Съдийската колегия на Висшия адвокатски съвет за разширяване на процесуалните процесуалните действия и съдебните производства, които могат да бъдат извършвани от съдилищата в условията на извънредно положение.След обявяване на извънредното положение в страната на 13.03.2020 г., с Решения на Съдийската колегия на ВСС от 16.03.2020 г. бяха определени мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г., ограничаващи разглеждането на дела.

Междувременно в ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г. бе обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП).

Част от предвидените мерки в ЗМДВИП (спиране на процесуални срокове за периода на извънредното положение, удължаване на срокове, свързани с упражняване на права и изпълнение на задължения, забрана за извършване на изпълнителни действия по дела и пр.), имат за цел да бъдат охранени правата и законните интереси на частноправните субекти, които поради предприетите извънредни мерки във всички сфери на обществения живот, няма да разполагат с ефективна възможност да упражняват и защитават правата и законните си интереси.

Същевременно приетият ЗМДВИП не предвижда преустановяване на дейността на държавните органи и те са длъжни да продължават да изпълняват правомощията си по действащите закони, при спазване на временните мерки и ограничения, въведени от министъра на здравеопазването на основание чл. 2 от закона.

В светлината на това считаме, че е наложително въведените от Съдийската колегия на ВСС мерки с Решение от 16.03.2020 г. да бъдат актуализирани и съобразени със ЗМДВИП, без да се създават и въвеждат допълнителни и несъразмерни пречки за упражняване на правата на частноправните субекти, включително да се ограничава ненужно достъпа до съд, което в условията на извънредно положение е особено важно.

Поради от екипа на Адвокати за адвокатите отправихме до Съдийската колегия на ВСС Предложение да бъдат преразгледани и допълнени постановените от СК на ВСС Решения от 15.03.2020 г. и 16.03.2020 г. и през периода на извънредното положение да се създаде възможност да бъдат разглеждани и други производства с неотложен характер, посочени в предложението ни.

Пълният текст на предложението, което подадохме до Висшия съдебен съвет, може да намерите тук.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

13 преглеждания