• Катерина Граматикова

Правото и временните мерките за защита на производството на храни

произведени на територията на Република България


Автори:

адв. Катерина Граматикова

адв. Петьо Славов

Със свое Постановление № 70 от 14 април 2020 г., Министерски съвет въведе временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини. Постановлението е прието в рамките на правомощието, предоставено на Министерски съвет с чл. 16а от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП).


Най-общо мерките се изразяват в това, че се предвижда задължение за определени видове търговски обекти да предлагат определени видове хранителни продукти, които са произведени от регионални производители. Постановлението определя и кои са регионалните производители, като ги определя като лица, които са регистрирани земеделски производители или такива, които имат обект за производство на храни в дадена административна област по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България. На последно място, постановлението задължава съответните търговски обекти да осигурят не по-малко от 90 % от целия асортимент от мляко и млечни продукти, предлагани в обекта, да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко и то от млекопреработвателни предприятия, преработващи сурово мляко[1].

[1] предприятия от група 12, секция IX от Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на Българската агенция по безопасност на храните.

Целта на тези мерки е ясна – подпомагане на родните производители на храни и хранителни продукти за справяне с кризата, предизвикана от пандемията с COVID – 19 и обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в Република България. Но винаги има едно „но“ и този път то не е само едно, тъй като тази мярка де факто няма да доведе до очакваните ползи на всички родни производители, а същевременно нарушава редица принципи на свободната конкуренция и саморегулация на пазара, а оттам и на основни принципи на функционирането на Общностния пазар.


На първо място, приемайки въпросното Постановление № 70 от 14 април 2020 г. Министерски съвет е излязъл извън рамките на изрично делегираната му законова компетентност. Текстът на чл. 16а от ЗМДВИП изрично предоставя такава възможност само за срока на извънредното положение, а видно от § 4 от Заключителните разпоредби на Постановлението, същото се прилага до 31 декември 2020 г. В тази връзка, може да се мисли относно нищожността на този акт на Министерски съвет изцяло или за нищожността на нормата от Заключителните разпоредби, простираща действието му и след приключване на извънредното положение.


На следващо място, въпреки изричното позоваване на ЗМДВИП в Заключителните разпоредби на Постановлението на ЗМДВИП, е дискусионно дали в случая е налице основание за дерогиране на предвидената в Закона за нормативните актове процедура по оценка за въздействието на проекта за нормативен акт (глава Втора от ЗНА) и по изработването на проект за нормативен акт, включително процедурата по общественото му обсъждане (глава Трета от ЗНА). Дори да се приеме, че е налице хипотезата на § 1а, т. 4 от ДР на ЗНА и Постановлението е акт, насочен към предотвратяване или ликвидиране на последиците от форсмажорното обстоятелство – обществената и икономическа криза, предизвикана от епидемията коронавирус, във всички случаи при приемането на акта е нарушено изискването за същият да бъде придружен с мотиви. Към Постановението не са изготвени (или поне не са обществено достъпни) мотиви, имащи предвиденото в чл. 28, ал. 2 ЗНА съдържание. Макар да липсва съдебна практика относно нарушаването на процедурата по приемане на нормативни актове, попадащи в приложното поле на § 1а, т. 4 от ДР на ЗНА, ако е нарушено изискването за мотиви по чл. 28, ал. 1 ЗНА към проекта на Постановлението, е възможно да се постави въпроса за нищожността на акта.


Постановление № 70 от 14 април 2020 г. може да създаде редица негативни ефекти върху пазарното поведение на търговските оператори и производителите, ограничавайки и изкривявайки свободната конкуренция чрез въвеждането на изкуствено и ненужно райониране при производителите.


Както бе упоменато и по-горе, производителите биват разделени според мястото им на установяване, като реципрочното задължение на търговските обекти, за които постановлението се прилага, е да търгуват с тези производители, установени в рамките на административния район, в който съответния търговски обект е ситуиран или в съседен на търговския обект административен район. На пръв поглед, това не означава, че търговските обекти не могат да договарят с производители от други административни райони, но на практика, имайки предвид задължението им за позициониране на продукция от регионални производители, търговските обекти ще бъдат принудени да договарят основно с такива лица и да прекратят или да откажат сключване или продължат действието на съществуващи договори с производители от други административни райони.


Не е ясно каква е легитимната цел на това райониране, като няма и как да разберем, отчитайки, че актът е приет без мотиви, както и с какво очакваните положителни ефекти ще надхвърлят негативните последици по такъв начин, че да се обоснове приемането на тази мярка.


Но това, което трябва да се каже е, че с постановлението за съседни на административни области София-град и София област се считат областите, граничещи със София област, както и област Пловдив, което определено облагодетелства дадени райони, за сметка на други, както и поставя едни производители в привилегировано положение за сметка на други и то само на основание изкуствено създадено райониране, при което се пренебрегват основните движещи сили на пазарното поведение на търговските оператори като качество, цена и предлагани търговски условия за доставка.


От друга страна, с този акт, Министерски съвет на практика постига и друга, забранена от Договора за функциониране на Европейски съюз последица от прилагането на държавни мерки, а именно: нарушаване на свободната търговия и движение на стоки в рамките на Общностния пазар, водени от правилата на конкуренцията. Задължавайки поне 90% от целия асортимент от мляко и млечни продукти, предлагани в даден търговски обект, за който Постановлението се прилага, да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко и то от млекопреработвателни предприятия, преработващи сурово мляко, на практика ще се постигне ограничаване на вноса на подобни продукти с произход от други държави-членки на ЕС. А подобно облагодетелстване на местните производители на мляко и млечни продукти от своя страна би могло да бъде счетено и за недопустимо предоставяне на държавна помощ, която е несъвместима с вътрешния пазар, в случай, че не може да се обоснове приложимост на някоя от хипотезите на чл. 107, пар. 2 и 3 от Договора за функциониране на европейски съюз.


И на последно място, не трябва да пренебрегваме и разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Република България, която гарантира еднакви правни условия за осъществяване на стопанска дейност и бива нарушена чрез допускане на дискриминационно-извършеното изкуствено териториално райониране на производителите, което със сигурност ще облагодетелства някои такива, но ще бъде в ущърб не само на останалите, които ще попаднат в малки административни области, неграничещи с тези, в които търговският оборот е висок, както и ще пострадат всички съществуващи до момента доставчици, чиито договори ще бъдат прекратени.


Автори:

адв. Катерина Граматикова

адв. Петьо Славов

Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.


113 преглеждания
За Сайта

Екип "Адвокати за Адвокатите" създаде този сайт като място, на което като адвокати да можем да споделяме опита си как да продължим да упражняваме професията си в условията на извънредно положение и социална изолация.

Становищата и правните разбирания в публикациите изразяват мнението на екипа или на техните автори и имат за цел единствено да провокират дискусия в търсене на възможни решения, без да представляват консултация или правен съвет за вземане на решение по конкретен казус.

За Контакт
  • Адвокати за адвокатите
За Нас

Може да получите повече информация за нас и нашите възгледи тук.

Абониране за известия

© 2020 Адвокати за Адвокатите