• Катерина Граматикова

Правото и временните мерките за защита на производството на храни

произведени на територията на Република България


Автори:

адв. Катерина Граматикова

адв. Петьо Славов

Със свое Постановление № 70 от 14 април 2020 г., Министерски съвет въведе временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини. Постановлението е прието в рамките на правомощието, предоставено на Министерски съвет с чл. 16а от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП).


Най-общо мерките се изразяват в това, че се предвижда задължение за определени видове търговски обекти да предлагат определени видове хранителни продукти, които са произведени от регионални производители. Постановлението определя и кои са регионалните производители, като ги определя като лица, които са регистрирани земеделски производители или такива, които имат обект за производство на храни в дадена административна област по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България. На последно място, постановлението задължава съответните търговски обекти да осигурят не по-малко от 90 % от целия асортимент от мляко и млечни продукти, предлагани в обекта, да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко и то от млекопреработвателни предприятия, преработващи сурово мляко[1].

[1] предприятия от група 12, секция IX от Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на Българската агенция по безопасност на храните.

Целта на тези мерки е ясна – подпомагане на родните производители на храни и хранителни продукти за справяне с кризата, предизвикана от пандемията с COVID – 19 и обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в Република България. Но винаги има едно „но“ и този път то не е само едно, тъй като тази мярка де факто няма да доведе до очакваните ползи на всички родни производители, а същевременно нарушава редица принципи на свободната конкуренция и саморегулация на пазара, а оттам и на основни принципи на функционирането на Общностния пазар.


На първо място, приемайки въпросното Постановление № 70 от 14 април 2020 г. Министерски съвет е излязъл извън рамките на изрично делегираната му законова компетентност. Текстът на чл. 16а от ЗМДВИП изрично предоставя такава възможност само за срока на извънредното положение, а видно от § 4 от Заключителните разпоредби на Постановлението, същото се прилага до 31 декември 2020 г. В тази връзка, може да се мисли относно нищожността на този акт на Министерски съвет изцяло или за нищожността на нормата от Заключителните разпоредби, простираща действието му и след приключване на извънредното положение.


На следващо място, въпреки изричното позоваване на ЗМДВИП в Заключителните разпоредби на Постановлението на ЗМДВИП, е дискусионно дали в случая е налице основание за дерогиране на предвидената в Закона за нормативните актове процедура по оценка за въздействието на проекта за нормативен акт (глава Втора от ЗНА) и по изработването на проект за нормативен акт, включително процедурата по общественото му обсъждане (глава Трета от ЗНА). Дори да се приеме, че е налице хипотезата на § 1а, т. 4 от ДР на ЗНА и Постановлението е акт, насочен към предотвратяване или ликвидиране на последиците от форсмажорното обстоятелство – обществената и икономическа криза, предизвикана от епидемията коронавирус, във всички случаи при приемането на акта е нарушено изискването за същият да бъде придружен с мотиви. Към Постановението не са изготвени (или поне не са обществено достъпни) мотиви, имащи предвиденото в чл. 28, ал. 2 ЗНА съдържание. Макар да липсва съдебна практика относно нарушаването на процедурата по приемане на нормативни актове, попадащи в приложното поле на § 1а, т. 4 от ДР на ЗНА, ако е нарушено изискването за мотиви по чл. 28, ал. 1 ЗНА към проекта на Постановлението, е възможно да се постави въпроса за нищожността на акта.


Постановление № 70 от 14 април 2020 г. може да създаде редица негативни ефекти върху пазарното поведение на търговските оператори и производителите, ограничавайки и изкривявайки свободната конкуренция чрез въвеждането на изкуствено и ненужно райониране при производителите.


Както бе упоменато и по-горе, производителите биват разделени според мястото им на установяване, като реципрочното задължение на търговските обекти, за които постановлението се прилага, е да търгуват с тези производители, установени в рамките на административния район, в който съответния търговски обект е ситуиран или в съседен на търговския обект административен район. На пръв поглед, това не означава, че търговските обекти не могат да договарят с производители от други административни райони, но на практика, имайки предвид задължението им за позициониране на продукция от регионални производители, търговските обекти ще бъдат принудени да договарят основно с такива лица и да прекратят или да откажат сключване или продължат действието на съществуващи договори с производители от други административни райони.


Не е ясно каква е легитимната цел на това райониране, като няма и как да разберем, отчитайки, че актът е приет без мотиви, както и с какво очакваните положителни ефекти ще надхвърлят негативните последици по такъв начин, че да се обоснове приемането на тази мярка.


Но това, което трябва да се каже е, че с постановлението за съседни на административни области София-град и София област се считат областите, граничещи със София област, както и област Пловдив, което определено облагодетелства дадени райони, за сметка на други, както и поставя едни производители в привилегировано положение за сметка на други и то само на основание изкуствено създадено райониране, при което се пренебрегват основните движещи сили на пазарното поведение на търговските оператори като качество, цена и предлагани търговски условия за доставка.


От друга страна, с този акт, Министерски съвет на практика постига и друга, забранена от Договора за функциониране на Европейски съюз последица от прилагането на държавни мерки, а именно: нарушаване на свободната търговия и движение на стоки в рамките на Общностния пазар, водени от правилата на конкуренцията. Задължавайки поне 90% от целия асортимент от мляко и млечни продукти, предлагани в даден търговски обект, за който Постановлението се прилага, да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко и то от млекопреработвателни предприятия, преработващи сурово мляко, на практика ще се постигне ограничаване на вноса на подобни продукти с произход от други държави-членки на ЕС. А подобно облагодетелстване на местните производители на мляко и млечни продукти от своя страна би могло да бъде счетено и за недопустимо предоставяне на държавна помощ, която е несъвместима с вътрешния пазар, в случай, че не може да се обоснове приложимост на някоя от хипотезите на чл. 107, пар. 2 и 3 от Договора за функциониране на европейски съюз.


И на последно място, не трябва да пренебрегваме и разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Република България, която гарантира еднакви правни условия за осъществяване на стопанска дейност и бива нарушена чрез допускане на дискриминационно-извършеното изкуствено териториално райониране на производителите, което със сигурност ще облагодетелства някои такива, но ще бъде в ущърб не само на останалите, които ще попаднат в малки административни области, неграничещи с тези, в които търговският оборот е висок, както и ще пострадат всички съществуващи до момента доставчици, чиито договори ще бъдат прекратени.


Автори:

адв. Катерина Граматикова

адв. Петьо Славов

Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.


116 преглеждания