• Адвокати за адвокатите

Крие ли опасности очакваното след 13.05.2020 г. "рестартиране" на съдебната система?

Като резултат на въведените мерки за превенция и ограничаване на разпространението на заразата с Covid-19, по време на извънредното положение на практика беше преустановена нормалната дейност на всички съдилища в страната след 13-ти март 2020 г.


Като част от противоепидемичните мерки с Решения на Съдийската колегия на ВСС от 10.03.2020 г., 15.03.2020 г., 16.03.2020 г., 26.03.2020 г., 31.03.2020 г. и 07.04.2020 г., беше преустановено провеждането на открити съдебни заседания по наказателни, граждански, търговски и административни дела (с малки изключения, изрично посочени в съответните решения), като бяха въведени и редица други ограничения, свързани с работата на съдебната система, включително ограничаване достъпа до съдебни сгради.


На 13-ти май 2020 г. изтича срока на извънредното положение.

От внесения Законопроект за изменение на Закона за здравето (със сигнатура № 002-01-16/05.05.2020 г.), приет на 08.05.2020 г. на първо четене от 44-тото Народно събрание, е ясно, че срокът на извънредното положение няма да бъде продължен след 13.05.2020 г.


Ясно е също, че независимо от окончателното законодателно разрешение, след края на извънредното положение:

  • противоепидемични мерки, въвеждащи специфични задължения или ограничаващи в различна степен правата на гражданите, ще продължат да се прилагат и да бъдат налагани,

  • няма да изчезне опасността от заразяване с коронавирус Covid-19,

  • всички обществени отношения ще трябва да бъдат адаптирани към необходимостта да продължим да живеем с коронавирус Covid-19 сред нас.

Предстоящото връщане към нормалната дейност на съдебната система след нейния „принудителен престой“, налага да бъдат взети административни и организационни мерки, част от които Съдийската колегия на ВСС вече предприе с Решение от 28.04.2020 г., с което отмени забраната за връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа по дела.


От тези мерки ще зависи до голяма степен бързината, с която ще бъде възстановено нормалното функицониране на съдилищата, като същевременно съдебната система се предпази от „свръхнатоварване“, което може да рефлектира както върху качеството на правораздавателната дейност, така и върху здравето на всички участници в съдебните производства. И най-вече на адвокатите, които при упражняване на професията си вземат участие в различни съдебни производства, в различни съдебни сгради, в различни населени места.


По този повод на 07.05.2020 г. предложихме на Съдийската колегия на ВСС, на Министъра на правосъдието и на Министъра на здравеопазването конкретни организационни и административни мерки, които ще подпомогнат нормализирането на работата на съдилищата и създаването на разумен баланс между безопасността и здравето на всички участници в производствата (съдии, съдебни служители, прокурори, адвокати, вещи лица, страни, свидетели и пр.), и необходимостта от ефективен достъп до съд след извънредното положение.

Предложенията си отправихме и до Висшия адвокатски съвет, на чиято подкрепа и активност разчитат всички адвокати.


С пълния текст на Предложението можете да се запознаете тук.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

678 преглеждания
За Сайта

Екип "Адвокати за Адвокатите" създаде този сайт като място, на което като адвокати да можем да споделяме опита си как да продължим да упражняваме професията си в условията на извънредно положение и социална изолация.

Становищата и правните разбирания в публикациите изразяват мнението на екипа или на техните автори и имат за цел единствено да провокират дискусия в търсене на възможни решения, без да представляват консултация или правен съвет за вземане на решение по конкретен казус.

За Контакт
  • Адвокати за адвокатите
За Нас

Може да получите повече информация за нас и нашите възгледи тук.

Абониране за известия

© 2020 Адвокати за Адвокатите