• Адвокати за адвокатите

Крие ли опасности очакваното след 13.05.2020 г. "рестартиране" на съдебната система?

Като резултат на въведените мерки за превенция и ограничаване на разпространението на заразата с Covid-19, по време на извънредното положение на практика беше преустановена нормалната дейност на всички съдилища в страната след 13-ти март 2020 г.


Като част от противоепидемичните мерки с Решения на Съдийската колегия на ВСС от 10.03.2020 г., 15.03.2020 г., 16.03.2020 г., 26.03.2020 г., 31.03.2020 г. и 07.04.2020 г., беше преустановено провеждането на открити съдебни заседания по наказателни, граждански, търговски и административни дела (с малки изключения, изрично посочени в съответните решения), като бяха въведени и редица други ограничения, свързани с работата на съдебната система, включително ограничаване достъпа до съдебни сгради.


На 13-ти май 2020 г. изтича срока на извънредното положение.

От внесения Законопроект за изменение на Закона за здравето (със сигнатура № 002-01-16/05.05.2020 г.), приет на 08.05.2020 г. на първо четене от 44-тото Народно събрание, е ясно, че срокът на извънредното положение няма да бъде продължен след 13.05.2020 г.


Ясно е също, че независимо от окончателното законодателно разрешение, след края на извънредното положение:

  • противоепидемични мерки, въвеждащи специфични задължения или ограничаващи в различна степен правата на гражданите, ще продължат да се прилагат и да бъдат налагани,

  • няма да изчезне опасността от заразяване с коронавирус Covid-19,

  • всички обществени отношения ще трябва да бъдат адаптирани към необходимостта да продължим да живеем с коронавирус Covid-19 сред нас.

Предстоящото връщане към нормалната дейност на съдебната система след нейния „принудителен престой“, налага да бъдат взети административни и организационни мерки, част от които Съдийската колегия на ВСС вече предприе с Решение от 28.04.2020 г., с което отмени забраната за връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа по дела.


От тези мерки ще зависи до голяма степен бързината, с която ще бъде възстановено нормалното функицониране на съдилищата, като същевременно съдебната система се предпази от „свръхнатоварване“, което може да рефлектира както върху качеството на правораздавателната дейност, така и върху здравето на всички участници в съдебните производства. И най-вече на адвокатите, които при упражняване на професията си вземат участие в различни съдебни производства, в различни съдебни сгради, в различни населени места.


По този повод на 07.05.2020 г. предложихме на Съдийската колегия на ВСС, на Министъра на правосъдието и на Министъра на здравеопазването конкретни организационни и административни мерки, които ще подпомогнат нормализирането на работата на съдилищата и създаването на разумен баланс между безопасността и здравето на всички участници в производствата (съдии, съдебни служители, прокурори, адвокати, вещи лица, страни, свидетели и пр.), и необходимостта от ефективен достъп до съд след извънредното положение.

Предложенията си отправихме и до Висшия адвокатски съвет, на чиято подкрепа и активност разчитат всички адвокати.


С пълния текст на Предложението можете да се запознаете тук.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

681 преглеждания